SPLOŠNI POGOJI

 

Pogoji in navodila za sodelovanje pri storitvi

SMS Donacija - za Zavod Navihani Polhki

 

Splošne dolocbe

Pogoji in navodila za sodelovanje pri storitvi SMS Donacija - za Zavod Navihani Polhki (v nadaljevanju Pogoji) so pogoji poslovanja sistema SMS Donacija - Zavod Navihani Polhki, ki ga upravlja Telekom Slovenije, d. d. (v nadaljevanju: Telekom Slovenije) kot izvajalec storitve.

Nacin delovanja SMS Donacija – za Zavod Navihani Polhki

Vsa  zbrana  sredstva  iz  naslova  uporabe  storitve  SMS  Donacija  -  za Zavod Navihani Polhki bo Telekom Slovenije v skladu s spodaj navedenim Zavodu Navihani Polhki (v nadaljevanju: organizator akcije).

Zbrana sredstva  bo  organizator  akcije  namenil  za  dobrodelni projekt  podariTabor, ki je namenjen otrokom, ki jim želimo omogociti nepozabne brezplacne pocitnice.

Zbrana sredstva od poslanih SMS sporocil na številko 1919 s kljucno besedo TABOR1 bo

Telekom Slovenije po odbitju DDV, v lastnem imenu doniral organizatorju akcije.

Pogoji

  • Placana in zbrana sredstva iz naslova placljivih dohodnih SMS sporocil (SMS Donacija - Zavod Navihani Polhki), t. j. 1 EUR bo Telekom Slovenije v celoti izrocil organizatorju akcije.

Pri storitvi SMS Donacija - za Zavod Navihanih Polhkov lahko sodelujete vsi uporabniki storitev mobilnih omrežij Telekom Slovenije, Simobil in Tušmobil. Telekom Slovenije, Simobil in Tušmobil se odpovejo vsem prihodkom iz naslova tako poslanih SMS-sporocil v (nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoca pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporocil (v nadaljevanju: SMS-ov).

Definicije pojmov

Ponudnik storitve je po teh pogojih uporabe družba Telekom Slovenije, d. d. (v nadaljevanju

Telekom Slovenije) v sodelovanju z Zavodom Navihani Polhki.

SMS Donacija - za Zavod Navihani Polhki je organizirana dejavnost Zavod Navihani Polhki, s ciljem zbiranja sredstev za dobrodelni projekt podariTabor, ki je namenjen otrokom, ki jim želimo omogociti nepozabne brezplacne pocitnice.

Uporabnik po tej pogodbi je uporabnik storitev, ki je pristopil k storitvi SMS Donacija -

za Zavod Navihani Polhki, z zahtevo oz. SMS sporocilom, ki ga pošlje na številko 1919  in vsebuje kljucno besedo TABOR1.

Odhodno SMS-sporocilo je SMS sporocilo, ki ga uporabnik pošlje Telekomu Slovenije na

številko 1919  in vsebuje kljucno besedo TABOR1 v obliki teksta. Telekom Slovenije ta SMS sporocila uporabniku zaracuna po veljavnem ceniku družbe Telekom Slovenije. Zbrana sredstva iz naslova odhodnih SMS sporocil, po placilu DDV, Telekom Slovenije v lastnem imenu donira organizatorju akcije.

Dohodno SMS-sporocilo je SMS, ki ga Telekom Slovenije pošlje uporabniku kot odgovor na

njegovo odhodno SMS-sporocilo. Telekom Slovenije v skladu z dogovorom z organizatorjem akcije dohodno SMS-sporocilo uporabniku zaracuna po ceni, ki je dolocena v ceniku storitve.

Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d. d. (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se pri uporabi storitve SMS Donacija - za Zavod Navihani Polhki uporabljajo smiselno.

Potek sodelovanja

1.   Uporabnik sodeluje tako, da pošljete SMS sporocilo z vsebino TABOR1 na številko 1919.

2.   Uporabnik dobi na svoj mobilnik SMS z zahvalo o donaciji.

Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da Telekom Slovenije ne odgovarja za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napacne uporabe in neznanja uporabnika. Telekom  Slovenije  ne  more  zagotavljati  delovanja  storitve  v  primeru  izpada  omrežja pogodbenih partnerjev, izpada elektricne energije ali drugih tehnicnih motenj, ki bi lahko zacasno motile delovanje storitve.

Možnost uveljavljanja potrdila o donaciji za davcno olajšavo, v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja organizator akcije, Telekom Slovenije pa za priznanje donacije kot davcne olajšave ne odgovarja.

Starost in odgovornost

Za uporabo storitve SMS Donacija - za Zavod Navihani Polhki ni starostnih omejitev.

Pravila obnašanja

Telekom Slovenije si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo Pogoje odstrani oziroma jim onemogoci sodelovanje.

Uporabnik storitev se ob uporabi storitve SMS Donacija - Zavod Navihani Polhki zaveže, da:

a) storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so doloceni v teh pogojih,

b) ne bo uporabljal racunalniških kod, škodljivih programov ali cesarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, Telekomu Slovenije, njegovi programski opremi, strojni opremi in telekomunikacijskim napravam.

Ce uporabnik krši eno ali vec zgornjih pravil, si Telekom Slovenije pridržuje pravico, da ga trajno izkljuci iz storitve.

Ce uporabnik s svojim ravnanjem povzroci Telekomu Slovenije kakršnokoli škodo, zanjo v

celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Cenik storitve

Vsak poslani SMS uporabnika se obracuna po vsakokratnem veljavnem ceniku družbe

Telekom Slovenije, d. d.

 

Uporaba

storitve

 

Kljucne  besede  in

ukazi

 

Namen SMS sporocila

 

cena v

EUR

 

DDV

 

 

Kljucna beseda

sistemsko sporocilo

sistemsko sporocilo

0

22 %

kljucna beseda

TABOR1

Obvestilo za Zavod Navihani Polhki

0

22 %

kljucna beseda

TABOR1

Donacija za Zavod Navihani Polhki

1

0 %

Cene vkljucujejo DDV.

Cene za odhodna SMS sporocila:

vsako odhodno SMS sporocilo uporabnika = po vsakokrat veljavnem ceniku Telekoma

Slovenije,

Cene za razlicna dohodna SMS sporocila:

posredovani SMS-i uporabniku =  1 EUR narocniki Telekoma Slovenije, uporabniki:

I. zahvalno sporocilo pri donaciji; brezplacno posredovani SMS-i uporabniku (t. i. sistemska sporocila, Obvestilo za

Zavod Navihani Polhki):

II. obvestilo pred zacetkom oz. ob prenehanju delovanja storitve,

III. ce storitev ni na voljo.

 

Na vašem mesecnem racunu bodo prikazani:

  • poslani SMS-i v sklopu ostalih SMS sporocil,
  • sprejeti SMS-i loceno, pod posebno postavko DONACIJA.

 

Uporabnik lahko storitev uporabljajo, dokler je stanje na racunu pozitivno in dovolj visoko.  Priporocamo,  da  pred  zacetkom  uporabe  storitve  preverijo,  ce  je  stanje na racunu dovolj visoko.

Trajanje storitve

Storitev SMS Donacija - za Zavod Navihani Polhki je uporabnikom omogocena od 1.3. do 30.6.2017.

Zasebnost in varstvo podatkov

Zavod Navihani Polhki in Telekom Slovenije se zavezujeta, da bosta skrbno in v skladu z zakonodajo varovala podatke uporabnikov in pri tem postopala v skladu z dolocili Zakona o varovanju osebnih podatkov.

Reklamacije

Telekom Slovenije vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki storitve SMS Donacija - za Zavod Navihani Polhki s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo. Reklamacije mora uporabnik, v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja družbe Telekom Slovenije, v pisni obliki nasloviti na Telekom Slovenije, d.d., Služba za narocniška razmerja, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana v roku 15 dni od prejema racuna.

 

Zavod Navihani Polhki